The Birth of Federation

南斯拉夫


塞爾維亞、克羅地亞及斯洛文尼亞國

塞爾維亞、克羅地亞及斯洛文尼亞王國

南斯拉夫王國

南斯拉夫民主聯邦

南斯拉夫聯邦人民共和國

南斯拉夫社會主義聯邦共和國

南斯拉夫聯盟共和國

塞爾維亞與黑山

首都:貝爾格勒

成員國:塞爾維亞克羅地亞波士尼亞黑山斯洛文尼亞馬其頓

國旗:

塞爾維亞、克羅地亞及斯洛文尼亞王國南斯拉夫王國

南斯拉夫聯邦人民共和國南斯拉夫社會主義聯邦共和國

南斯拉夫聯盟共和國

塞爾維亞與黑山


附屬國家 --


首頁 區劃 國旗 國徽 國歌 郵票 鈔票 遊戲 連結 公告 意見

Main of FlagUSSR YugoslaviaCzechslovakia CHINA